One Photos - pElNOewqHTkQRR14mqdB07pm4.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަޖީދީމަގު އަމާންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - zLJUu2RIT4zE62ACQChGzgmDM.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަޖީދީމަގު އަމާންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - OoqrpwjWCy1QPNR3d6pamtk7p.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަޖީދީމަގު އަމާންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - knGyNPelTKEqTl3psXXK4mTWA.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަޖީދީމަގު އަމާންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Mcmourl3hEc19IDymJ1bvwALx.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް އަމާންކަން ވެރިވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 01rqREuLyqUcxpjTFmQrc1qb2.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާރުބާރު ބޮޑު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް އަމާންކަން ވެރިވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - tGs8796Pc40KrIQ4GMjugwoOS.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާރުބާރު ބޮޑު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ބުރިޖު ސަރަހައްދު އަމާންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - FOZhgV5AhRBtvzZ2QifWMOfkS.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާރުބާރު ބޮޑު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް އަމާންކަން ވެރިވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - iTNVqLJOKv2cu4TkoY5NO0iwf.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާރުބާރު ބޮޑު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް އަމާންކަން ވެރިވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - saHaazyYemG2GuMjGvxFFQeKh.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާރުބާރު ބޮޑު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް އަމާންކަން ވެރިވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - eRJKbb8yifjXvBv2GP0UaqwXr.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަޖީދީމަގުގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - IdYxneCBMspmcHFvGtFBiAbTG.jpg
06 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކާފިއު ހިންގާ ތިން ގަޑިއިރަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދު އަމާންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން