One Photos - aZiQTD3NCw6k1Uv3biL6A5pmH.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ސައީދު (ކ) އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު (މ) އަދި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ (ވ) --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - zND4ygHreSrNvuZBAx24zFDYg.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 9SyRP8iyzDHUoBTqxm8xEUbPj.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - PNPANwHmbVF2czmkmtu7d6WDD.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - M3A0CLp8bJbHY74Uv8zWbsM2g.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 82YcYZK8y65QPGvGbZwcbpCqS.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ސައީދު، އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު އަދި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ގުރޫޕް ފޮޓޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - xONjG9qIHp9vzEe7zWv9PFCId.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - UWL6plLJzu308KRlKmoLaJ39v.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - gve0r6BXzZPqHp0lmev0iaokj.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - qIigNtlvNbqIqdYyhkSA7tXPv.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 5iPNIwIafgqraMAqIo9PfAVRa.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - oZK6oWtpNwqvvCzwbCEGiQfuU.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - jqathkimQYW9YmIBnlQR9flO0.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 4MHiBiPelvywtGMQuxjktGxQk.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 21NXS0aJzYW08IBV3BvpvVUZY.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ocPj9mVsAyw0VKDyqJ5k02zc8.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 2B5NpRv5GVEGxz1GinVl8qn4c.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - M5DLCqvihbZQZB1Wmu1sUVlxW.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 8H0DZGpFGcdVhDs7Q2y8CS8sL.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - vxuYBwYpCXqWpDX6IkXjQNBfz.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - hWHY3nraRKvk8JfpcBjkH1gZL.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - QkaZhJlJ9SLQqHxv3Nw7WUf57.jpeg
5 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕިން ލައިން (އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ބަނދަރުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން