One Photos - SaPCF5Ez6kAFoAQHDBeOvlQ2q.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XkHH3zxVZMA1z5foZP83Z4IPk.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5RtWdbcboReFqxZLl7Ki4YGy9.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - BcJxZIknOd1Eh9JknhNHZx7fp.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EvVy2PRn2w8TsgqBeyYUvpW8l.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YyXKUo75G4KyqiKqcLtYLRivT.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - d9vvfPCGyS68lPlNuAxeIWTmk.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2VYVlobTqrp8js1qz0YOZLOSI.jpg
24 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް