24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަންދު ކުރުން -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
24 މާޗް 2020، އިންޑިއާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީނުކުރެވޭ މީހުންގެ އަތުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ތައްގަނޑު -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް