24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ޖަރާސީމު ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ގިނަބަޔަކު ފިހާރަތަކުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައި -- ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ޖަރާސީމު ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ:އޭޕީ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ޖަރާސީމު ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ:އޭޕީ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:އޭޕީ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:އޭޕީ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:އޭޕީ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:އޭޕީ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:އޭޕީ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ
24 މާޗް 2020، ސްރީލަންކާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ