23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ފްލޫ ސްކްރީނިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ފްލޫ ސްކްރީނިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ފްލޫ ސްކްރީނިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ފްލޫ ސްކްރީނިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލެހިޔާ ފުރަގަހުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރެވަލް ކްލިނިކް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލެހިޔާ ފުރަގަހުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރެވަލް ކްލިނިކް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ސެނަހިޔާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ސެނަހިޔާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން