23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮމާޑަރު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
23 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ޖަރާސީމު ފިލުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން