21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
21 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއެކު އެތައްބަޔަކު ވަނީ ފުރަފުރައިގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަނީ، މި ގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން