One Photos - kv0O87LMPAK2NwJJcm6jb7ETN.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - O7m2G1hjFHbxJlDdUZLbtr26i.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mIn4VfC4Na7qdWUvHgc5yKh0R.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZnvJgdbTX3IDlSTkPyN4izajy.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DoTbMDDg46jQ9qjhNvpit7UEj.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - UgptsWzs7iXK3cSafr1DzXB2K.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5HQcxa5wHhKavf19fkSiTH35D.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1qs1x1pMFq5mvpiM2FL9iDzTD.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zG2bY6aHNlToAXt5AL6NrAd3v.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - BhzDGF5YdUwbJ5jNVemodGozg.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HD4arpkr3pSzCkG9Sn3G6jTf8.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uP3ZhX5b2Dgde7zUqGbqqkafd.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HNVHqKzId6aK3RSV7ErwN1eCo.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jWVJnk3VQhI1y6okFCjX8ON2e.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - QObwG36v2pza4TYPixxbMet3n.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uYXsZ7P0gu4HFJw4NEqmObM1k.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mjciWOQywJsarhXcMI7HOoDU7.jpg
14 ޖެނުއަރީ 2020، މާލެ، ދާރުލް އާސާރުގެ އުތުރުން އޮންނަ، ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް