ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ 1-2 ފިލިޕީންސް (ފުލްޓައިމް)

14 Nov 17:58

މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ފިލިޕީންސް ކުރީގައި އޮވެގެން.

14 Nov 17:55

90' ރާއްޖެއިން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. ދަގަނޑޭ ދިން ބޯޅައަކުން ރާއްޖެއަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ދާދު.

14 Nov 17:42
14 Nov 17:40

'79 ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ދަގަނޑޭ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ، ފިލިޕީންސް ގޯލުގެ ހުރަސްދަނޑި މަތިން ބޭރަށް.

14 Nov 17:37

'76 ރާއްޖެއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ފޭދޫ އިއްބެ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރިޒޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ފިލިޕީންސްގެ ކީޕަރު ނީލް ލިއޮނާޑް އެތެރިޖް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

14 Nov 17:35
14 Nov 17:35
14 Nov 17:34

'73 - ރާއްޖެއިން ބަދަލެއް. އައިސަމްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އަހްމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ).

14 Nov 17:31

'68 - ފިލިޕީންސް އިން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ރާއްޖެއަށް ބޯޅަ ރަނގަޅަށް ދިފާއުނުކުރެވުމާއެކު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ފުރުސަތަކުން ފިލިޕީންސަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯން ޕެޓްރިކް ސްޓްރޯސް. އެ ލަނޑުގެ ކުރިން އިއާން ރަމްސޭ އާއި ޕެޓްރިކް ރީޝެލްޓް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އެ ދެ ހަމަލާ ވެސް އަމާޒުވީ ރާއްޖޭގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް. ސްޓްރޯސް ލަނޑު ޖެހީ ލިބުނު ރީބައުސް ބޯޅައިން.

14 Nov 17:26
14 Nov 17:25

ފިލިޕީންސް އިން ބަދަލެއް. ލޫކް ވުޑްލޭންޑްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެންޖެލް ގުއިރާޑޯ.

14 Nov 17:24

63' - ރާއްޖެއިން އިތުރު ބަދަލެއް. އަސައްކޮގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ).

14 Nov 17:23

63' - ރާއްޖެއިން ބަދަލެއް. ސެންޓޭގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ހަސަން ނާއިޒް (ދާދު).

14 Nov 17:21
14 Nov 17:20
14 Nov 17:19

'59 - ފިލިޕީންސް އިން ބަދަލެއް. ޑައިސޫކޭ ސަޓޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކާޓް ޑިޒޮން.

14 Nov 17:18

'58 - ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމުން ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ފިލިޕީންސްގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

14 Nov 17:13

'56 - ފިލިޕީންސް އިން ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ފިލިޕީންސަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިއާން ރަމްސޭ. އޭނާ އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ހުސްކޮށް ހުރެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ގޯލުގެ ކަނަކަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެން.

14 Nov 17:12
14 Nov 17:10

'48- ރާއްޖެއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި އަސައްކޮ ދިން ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ފޭދޫ އިއްބެ ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން ފިލިޕީންސްގެ ކީޕަރު ނީލް ލިއޮނާޑް އެތެރިޖް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

14 Nov 17:04

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކް އޯފް ކުރީ ފިލިޕީންސް އިން.

14 Nov 16:49

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

14 Nov 16:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ތިން މިނެޓު.

14 Nov 16:38

'38- ރާއްޖޭގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޕެޓްރިކް ރީޝެލްޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ރާއްޖޭގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

14 Nov 16:34
14 Nov 16:33

'33 - ފިލިޕީންސްގެ ޕެޓްރިކް ރީޝެލްޓް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، ވަރަށް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ކީޕަރު ފައިސަލް މަތަކޮށްފި.

14 Nov 16:32

އެ ޕެނަލްޓީ ދީފައިވަނީ ފިލިޕީންސް އިން ނެގި ކޯނަރެއް ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހެލްމެޓް އަތުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން.

14 Nov 16:31

'31- ފިލިޕީންސަށް ޕެނަލްޓީއެއް.

14 Nov 16:31

'30- ފިލިޕީންސަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ޕެޓްރިކް ރީޝެލްޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަކޫ ވަނީ ވަރަށް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައި.

14 Nov 16:29
14 Nov 16:29

'28- ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި. އޭގެ ކުރިން ފޭދޫ އިއްބެ ދިން ބޯޅަ، ފިލިޕީންސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހަމްޕުއަށް ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

14 Nov 16:27

'26- ކުރޯ ނަގައިދިން ހުރަސް ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން ފިލިޕީންސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

14 Nov 16:25
14 Nov 16:24

އަކޫގެ ފައުލަކާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި. އަކޫގެ އުޅަބޮށިން ޖެހި ފިލިޕީންސްގެ ޖޯން ޕެޓްރިކް ސްޓްރޯސްގެ ބޯ ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފައި.

14 Nov 16:23
14 Nov 16:21

20' ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތެއް. ހަމްޕު ދިން ބޯޅައަކުން ފިލިޕީންސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޭދޫ އިއްބެއަށް ނުރައްކާކުރެވިފައެއް ނުވޭ. އެ ބޯޅަ ފިލިޕީންސްގެ ކީޕަރު ނީލް ލިއޮނާޑް އެތެރިޖް ވަނީ ހޯދާފައި.

14 Nov 16:20

15' ފިލިޕީންސަށް ފުރުސަތެއް. ރާއްޖޭގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އިއާން ރަމްސޭއަށް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ހުރަސްވެގެން އައި ބޯޅަ އޭނާގެ ފައިގައި ލައްވާލައިފައެއް ނުވޭ.

14 Nov 16:17
14 Nov 16:16
14 Nov 16:15

މި މެޗު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންނެވި.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާއި ފިލިޕީންސް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ!

މިއަދު ހަވީރު 4:00ގައި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ އެ މެޗަށް ދެ ޓީމު ނުކުންނަ އިރު:

  • ރާއްޖެ އޮތީ "ގްރޫޕު އޭ"ގެ ހަތަރުވަނައިގައި. ރާއްޖެއަށް ތިން މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް.
  • ފިލިޕީންސް އޮތީ ގްރޫޕުގެ ތިންވަނައިގައި. ފިލިޕީންސަށް ތިން މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓް.