Close
One Photos - WIpPNnT22zksmZwPmLOIyRnRK.jpg
ސެލިން ޑިއޯން ---

ޓައިޓޭނިކްއިން މަގްބޫލުވި ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ލަވަ ކިޔާފައިވާ މަޝްހޫރު ކެނެޑިއަން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލިން ޑިއޯން އަކީ ތަފާތު އައި ކެޗިން ހެދުން ލާ ތަރިއެކެވެ. 1980 ގައި ލަވަ ކިޔަން ފެށި ސެލިން އަށް މިހާރު 50 އަހަރު ފުރިފަ ވާއިރު އަދިވެސް ސެލިން އަކީ ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލާ ކުރާ އައިކޮންއެކެވެ. އެހެން ކަމުން ސެލިން މިހާތަނަށް ލާފައިފައި އެންމެ ޑްރެމެޓިކް 20 ހެދުން ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.

One Photos - 67rWKW3bjH4HL4bPp2cEsVzii.jpg
11 އޮގަސްޓް 2018: ދަ ގޯލްޑް ސެޕެރޭޓް --
One Photos - Cpjsc4LNTNm53t5TfNrkucrnn.jpg
15 ޖުލައި 2018: ދަ ސްޕާކްލީ ޓޭކް އޮން އެތްލެޝިއާ --
One Photos - 7TOjBnjwQAKxsQdoBuPp1HHwo.jpg
8 ޖުލައި 2018: ދަ ކަލާ - ބްލޮކްޑް ވިންޑް ބްރޭކާ - ޑަސްޓާ ހައިބްރިޑް --
One Photos - A6iMJorlgxZjCscMurVw13sCX.jpg
29 ޖޫން 2018: ދަ ފްރިންޖީ ސްޕޭސް ސޫޓް --
One Photos - OqtALtu6pz1ph6HSfW1IOZYkd.jpg
29 ޖޫން 2018: ދަ ބިގަސްޓް ސްކާޓް އެވާ --
One Photos - 9FcOKzZgh68paa9Evh7avDrRK.jpg
18 ޖުލައި 2017: ދަ މިކްސްޑް-ޕްރިންޓް ޕްރާރީ ޑްރެސް --
One Photos - uSzRyue6hQKTdmCNgc45gDOIv.jpg
17 ޖުލައި 2017: ބޭސްބޯލް ޖެމީސް --
One Photos - NrdwTYE9yY02mOi0AoIelM0mg.jpg
12 ޖުލައި 2017: ދަ ކޭޕްޑް ރިއަލްނެސް މޯމެންޓް --
One Photos - XuzpKijCTpeFDWEN6xpaf8Dhb.jpg
9 ޖުލައި 2017: ދަ ސަންރޫޕް ސެލިއުޓް ވިތް ސްޓޭޓްމަންޓް ސްލީވްސް --
One Photos - zMWBxRwkYjBQXNswQpVncBHOx.jpg
8 ޖުލައި 2017: ދަ މާޒިން ބޭންޑް ޖެކެޓް ވައިބް --
One Photos - JdZzHppedHasPTAG204f20e34.jpg
6 ޖުލައި 2017: ދަ ހައި ފެޝަން ސައިކްލޯން ސިޓުއޭޝަން --
One Photos - cpOojZnOVKiNQeXNGmfnBLGlr.jpg
6 ޖުލައި 2017: ދަ އޯވާ ސައިޒްޑް އެވްރީތިންގް ޓޮޕް --
One Photos - rVrdMtoQ9k08CWi09WCQoM6lx.jpg
1 ޖުލައި 2017" ދަ ޕްރިންސްޓްރައިޕްޑް އަބްރެއްލާ މޯމެންޓް --
One Photos - 8i97Z8nmx13e4J4qbifseLV33.jpg
28 ޖޫން 2017: ދަ މޭޖާ ސްނޭކްސްކިން މޯމެންޓް --
One Photos - 62MCMRL63Ikp4QGqe99azHA8M.jpg
15 ޖޫން 2017: ސަ އައުޓް އޮފް ކޮންޓްރޯލް ރަފަލްސް --
One Photos - 5ike5JvhRrF8Io9j9VNwrLYpl.jpg
21 މެއި 2017: ދަ ސްޓޯމް - ކްލައުޑް - އޮފް - އިމޯޝަން މޯމެންޓް --
One Photos - ppy8FsIRnF8o3SDbF01RgpYqI.jpg
1 މެއި 2017: ދަ ސްޕައިކް ހެއާ އެންޑް ހިޕް ހައި ސްލިޓް --
One Photos - nCdDGwWp8DjKi5Feg8XMqAaxO.jpg
2 މާރޗް 2017: ދަ ވަން ޝޯލްޑާ ކޭޕް ގައުން --
One Photos - t6ARhKdVBkDSRFNDHpTU97j4g.jpg
22 ޖުލައި 2016: ދަ ސީކުއިންޑް ސުއިޓް --
One Photos - Tx4xCdsjS0Kqrh2rAekUml4gC.jpg
2 ޖުލައި 2016: ދަ ފިފްޓީ ޝޭޑްސް އޮފް ގްރޭ އައުޓްފިޓް --