One Photos - aSYaqLdvc6446msgNxxP8aukE.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Kw4yAvSEqfgyOX9W4ugef0E9Y.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uskuWlyMcFUi1ng2nZEfG71qJ.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - VlOQJImLgzzBXFLzg5VRVoKLO.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - t9rUfsaOkPiqVIuoRD9kfgkjA.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - oLKo57pYnKg7WtrDA4hiMoI85.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2ZsZOzwIkQb0lGLTiEtB2v4Ql.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ycPDJUZ7IntEoByGHwuqkHoVb.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3YzEfftGpPvvRx1cG3SiTHaDO.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZxYwbOtSaVAZmE1G9zoichd3v.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3KvLM2DZWSW51gvVKFncnb1l1.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5grRWvcFcj0l5UhOsIPcYRIVz.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Q5W4dQZrXRPK3SRX4JLgyVabg.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dzZuKDkYH4XCNtA2HoLY9Apgn.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - IgpAOgDn3hX0UWZQzasxIcvUv.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް