One Photos - ODi01yLImEQlHM0ZzDp3nHGdi.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wVUsR3VQia2YMJP9ApVXJOrcI.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yyWB26vMq3YsrgYfMqduysMbl.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mFXfgAoWzN2ec4zGgur6qWI2N.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tLeGDFtuZcxARx93MzVslSllE.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - AgirxO2WbyfuIq5sXSJe4ST4R.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yPMIdCJ4dQu02ycO0hD6w3hHc.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - sPpZfIj4Xg2WOleRlfRn84R32.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް