One Photos - 1QHxqFcL0H1KuVnJm0BCNgKJz.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 2GV9IooqeDdRUj3G8sXxfZjnE.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 6YJD2c86bVodD7kWvBdCPDFgM.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4sKu4yEgnWNGZkmPN6Eh2CICS.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - oUzdWA0i2qjVJZ6SMwW6Jug7f.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - LhGGtk5ZwwEwDpdFYCp6JpUp9.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bYSaYxg7rJ2fXoRNpDQNE4iaL.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZtL3Eh4kfrzymktbJ44Bfj5Bb.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0eQkVdFIfYvTuCNCpA8RelmIj.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qKAweijWXjoi50IoTyHxPzMVy.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - IMoWxJi0mM6eHDunDhFjBZshe.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yKxArbywZhBbt69Dq9Me9nJeW.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7eOasVfp391hRLwle6rbGaXur.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ry86KHWsihsdIMnriEaOqhNHl.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - P6lKrD3v2rxJ8fGPCI85DFFLl.jpg
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019، މާލެ، ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނެވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް