11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަހްތަރު
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ތިނަދޫ ކައުންސިލް
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ތިނަދޫ ކައުންސިލް
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ތިނަދޫ ކައުންސިލް
11 އޮގަސްޓް 2019، ތިނަދޫ، ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒިހާން