11 އޮގަސްޓް 2019، އަލްބޭނިޔާ ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު އަލްބޭނިޔާގެ ޓިރާނާ އަވަށުގައި -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
11 އޮގަސްޓް 2019، މިސްރު، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ކައިރޯގައި -- ފޮޓޯ: އިޖިޕްޓް ޓުޑޭ
11 އޮގަސްޓް 2019، ޔޫއޭއީ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ދިބާއީގައި -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
11 އޮގަސްޓް 2019، ފިލިޕީންސް، އަލްހާ އީދު ނަމާދު މެނީލާގައި -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
11 އޮގަސްޓް 2019، އިންޑޮނޭޝިއާ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ޖަކާޓާގައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
11 އޮގަސްޓް 2019، އިންޑޮނޭޝިއާ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ޖަކާޓާގައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
11 އޮގަސްޓް 2019، އިންޑޮނޭޝިއާ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ސުމަޓްރާގައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
11 އޮގަސްޓް 2019، އިރާގް، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ބަގްދާދުގައި -- ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
11 އޮގަސްޓް 2019، ރަޝިޔާ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު މޮސްކޯގައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
11 އޮގަސްޓް 2019، ޗައިނާ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ޝަންހާއީގައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
11 އޮގަސްޓް 2019، ޖޯޑަން، އަލްހާ އީދު ނަމާދު އަންމާނުގައި -- ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
11 އޮގަސްޓް 2019، އަބިޖާން، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ކޯޓްޑިވޯގައި -- ފޮޓޯ: ގަލްފް ބިޒްނަސް
11 އޮގަސްޓް 2019، މެލޭޝިއާ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ކުއަލަމްޕޫރުގައި -- ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
11 އޮގަސްޓް 2019، މެލޭޝިއާ، އަލްހާ އީދު ނަމާދު ކުއަލަމްޕޫރުގައި -- ފޮޓޯ: އީޕީއޭ