21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީމާ ރައީސް ސޯލިހު މެޑެލް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީމު، ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއެކު -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލު މެޗު ރައީސް ސޯލިހު ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ރަފާ އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ރަފާ ވާދަކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލު މެޗަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހާއި ރާއްޖޭގެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ އާއިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ރަފާ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލް މެޗު ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ބައްލަވައިލައް -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ރަފާ ވާދަކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގެ ތެރެ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ މުއީނާ ވާދަކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ އރަފާ ވާދަކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ރަފާ ވާދަކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ދީމާ ވާދަކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ
21 ޖުލައި 2019، މޮރީޝަސް، އައިއޯއައިޖީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ދީމާ ވާދަކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / އެމްއޯސީ