One Photos - apyxm3l1CKLQLFCRol0GuEaqI.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - E5Ho2xu7STX1RSVqNEWkyNWVO.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި އަނބު 100ރ ބައެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - K8WvsWJK9msip9UiGIAphs3hl.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު އަނބު 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xnwYr3LOBCmP4sQCMlSOLCWW1.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލުނބޯ 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - C6fcxL3YZWWbxyZXoOzC2zklY.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެރެޓް 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - X2mchICBjytRc6ezwqjkRAF3B.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު ތޮޅިމިރުސް 90ރ. ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZnRzD1Jp5c0YGoNAzVz5frhZI.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބީންސް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 80kuCBmA7GUmdAdP4wH3FhXXn.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކޮޕީ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9fE8nVKSLBCY6iZNF90EnSZEi.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެޕްސިކަމް 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5PFHtF0FK5ktTNbVs8KenkZ65.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޓޮމާޓޯ 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - cHdkThcZvOLZdIcBauwmlHemC.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކިޔުކަމްބާ 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - TUbqj7NBEFz1fovlIuHxuz5So.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެބެޖް 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - RmnWcSdh6VxVVb87lcOcNHhBQ.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް 780ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - S4JniQv3jCCjAGu2cEclp1wE8.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުއްޅަފިލާ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - M8i0WgOLcQ9eVoZcmFAa1Sod9.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލެޓިޔުސް 80ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - F00wALnXkKktNL0zCwU0CEfHR.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަރާ 30ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ofV12ml69wqmgzrQaoHTBL8mW.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންކުން ފަތް 5ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rQw8b8fetvE4uaeZacJGtLCxN.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޔޫގެންޑާ މިރުސް 120ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6zgFq3DoNAwHBKIxax9IRZwGC.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުރުނބާ 25ރ ، 45ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kQdFx6S811FYjWgdNtRFMUDgN.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގަބުޅި 10ރ، 20ރ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PrdnvTW58W4nwxLAZIHV73LNo.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކާއްޓެއް 05ރ އާއި 10ރ އާ ދެމެދު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - p2PjJeGlUd2GrrlsvtxMBtyLt.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮންކެޔޮ 5ރ، 8ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KFoZAOkjCe3yDrzd5KYLPubzU.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރެހި 15ރ އަށް ޖޯޑެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HknhZzE439njj5ZQrulQqDlgr.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މުށިމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - x2RADtNXF3LtpSEAwqV6LO68B.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރިއްމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tuYmENSYJgmgiPqAJjXCcXVRn.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޮޑު ކަންނެލި 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yvYBqSueOoEf86DOCOB7YiGPK.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންނެލި 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KVyC4AF3TcStDOpFanL44V6hO.jpg
02 ޖޫން 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަނޑުމަސް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް