One Photos - 3imA127pailFVynQtV7VZIz1b.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - i477nFLJ9DCkg0eJ1G773VGHK.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wLklZzmAPRnZgxJfskRogZpTV.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tAiL8iBcqfvHOg1NWlcofljaR.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އުމަރު ޒާހިރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LWroUdMTgeRSe2pSNLTg4GXXk.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން އަދި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އުމަރު ޒާހިރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XaNpiZlsKVoavFkgjmy2bRA8u.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - k79dvlNy0HxTSj1UsTiNLgylP.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9Y3GmNrV53U8o4UevfdXmUxrp.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - boqxNoM8ZOqzlefWvh0ruWW2H.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lVFUGCVkucrVMQepUXFn64NX3.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - grp5DOvxiZmrqvGdQNbdcjc7g.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gdE2ArwBc9HvYwB4J7OMF4l5I.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - cNpRWo99uutoF1ZAXgnZNnvgP.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް