One Photos - dkPaEFOkfiV3MChjdMEyMyoYx.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dekle57jyUhe5Q0y4l4UKTcaZ.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެރެޓް 25ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - JxywnI702ycOFEQvKlBn0w8di.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޓޮމާޓޯ 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2AeGDmLTnwh8cPw3tPyJduVNR.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލުނބޯ 30ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MWHxEHUf1rZRn0HxMzV46Eb9W.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޔޫގެންޑާ މިރުސް 150ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Oeh3ubeD23SDDjI3W219tdKbB.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެޕްސިކަމް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xqgndL8FMr7eQcID4ZntL3K30.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކިޔުކަމްބާ 25ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - IcaLLAcMPxbOV2FsAdCgas7sf.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކޮޕީ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MougS6F2lEA80KZrjmmX3bwqa.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުއްޅަފިލާ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qukto9J1sNFBFD0ioPytKNCl5.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންކުން ފަތް 5ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 74PiYuwDvtiLPxJZDoN2wkBvx.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި އަނބު 100ރ ބައެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hJizccVabqMtJpSq6l3UvXOiD.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެބެޖް 40ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HZ6l6fxmu47F2rUyaxUoTHpgc.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަރާ 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - VAhFRY8n9ykITqn2nhj4C2n1c.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކާއްޓެއް 07ރ އާއި 15ރ އާ ދެމެދު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - AzbeYUzHo65RExLQv1F3NLLWQ.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު އަނބު 65ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ymF17r5uf54ghvQdkwcxiqt2b.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލެޓިޔުސް 70ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - GprYSfvxJnHm0Mtz7J8QhszpO.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް 550ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - n6efjTXRpH0CsfiCq14Nbzb4V.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު ތޮޅިމިރުސް 70ރ. ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EthGcsGcZeb8dRVSkZJSr4sVt.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގަބުޅި 20ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YBUZgBifWcY6wlxBc8i0GFd48.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުރުނބާ 25ރ ، 30ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lodSjlGTDuD7JdP05HUWZkepU.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ފާގަ 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MSHvW8kHkRH5yMhu9aTO3szye.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮންކެޔޮ 5ރ، 8ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - sqNaPW37DMobpq3qr6a4E99Ap.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މުށިމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gGiRnT9YlN4KRXtSaBfx7j173.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރިއްމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 49WcIYNmaKx9VQhCFvOyOWvYV.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮން ނޫމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Bm5U8AjApYqv79AiO5LYzrowV.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މާނިޔާމަހެއް 80ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5v0w3yQ5UNCDOpwMlzmZxG1T0.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންނެލި 40ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kmsfuwRwWKVDGucneVU0eT2SA.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލައްޓި 25ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pivudfq5dn45dUf84FFyxofkg.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޮޑު ކަންނެލި 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް