One Photos - FMH5gMHIdIm3rNYkRH8jbEnx5.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ ( އިލްޔާސް ލަބީބު ) -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - okVy8AR6lmSz01Z7QR95wj0p0.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - eC37r4RWQpg1QAtlLo4eNtEnY.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - uPnSMsHYLuWlYSNAHTsKNVr2l.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ ( ގާސިމް އިބްރާހިމް )-- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - 08XGwzkHNGcegdLmUvaqEEz8w.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ ( އާދަމް ޝަރީފް )-- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - uCaCWNpwaFTBrsxcbdarzHMZb.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ ( ކާނަލް ނާޒިމް )-- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - 3mI58vJtv15N7hxP7YGxDnkfq.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ (އީވާ އަބްދުﷲ)-- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - gGXrzU9cOf5DZrHD6YVtpXvYg.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ (ރޮޒޭނާ އާދަމް) -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - UnrGhD8QKoxwCsoWdSbAORYfi.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ (އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )-- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - OIjtCaDSm4px0kuDQKdl9XXpg.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - HQe0YAprizW0vLCHNWOrnw746.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - 6zboaDgtAabQ3MrItbRUHz8Ju.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - xFrcE8Z7gbjCQlTo8HN2IzmEx.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
One Photos - LSTQRBSZvAgG2LcADWKozNdM1.jpg
29 މެއި 2019، މާލެ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް